Home / Algemene voorwaarden – Webshop

Algemene voorwaarden – Webshop

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn altijd van toepassing als je een bestelling plaatst op praktijkavital.nl/shop de webshop van Praktijk Avital in Hertme. (Hierna te noemen: Praktijk Avital) 

Prijzen en informatie  

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij op de website uitdrukkelijk anders staat vermeld 
 2. Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht, tenzij op de website anders staat vermeld  
 3. De inhoud van praktijkavital.nl is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Echter, alle prijzen en overige informatie op de praktijkavital.nl zijn onder voorbehoud van kennelijke vergissingen en typefouten. 

Aankoop Overeenkomst  

En bestelling op praktijkavital.nl is voor Praktijk Avital pas bindend, nadat deze door Praktijk Avital (per email) is bevestigd. Praktijk Avital is te allen tijde gerechtigd een bestelling te weigeren.  

Uitvoering van Overeenkomst  

 1. Nadat de bestelling is bevestigd, sturen we de producten zo spoedig mogelijk toe. Houd daarbij rekening met een gemiddelde levertijd van twee dagen. Praktijk Avital zal alles in het werk stellen een bestelling binnen deze levertijd te leveren.  
 2. Praktijk Avital is niet aansprakelijk voor vertraging door de vervoerder of het zoekraken van pakketten tijdens de verzending. 
 3. Eventuele gebreken van de geleverde producten dienen binnen 24 uur per e-mail aan info@praktijkavital.nl gemeld te worden. 
 4. De producten zijn voor risico van de koper, zodra zij op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd. 
 5. Indien een bestelling geannuleerd wordt na verzending zijn de kosten voor de koper 
 6. Indien een bestelling bij ontvangst wordt geweigerd is de koper voor de verzendkosten verantwoordelijk. 

Retourneren  

 1. Koper heeft recht om de aankoop binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgave van redenen, ongedaan te maken. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat koper, of een door koper aangewezen derde de producten ontvangen heeft.  
 2. Kosten voor de retourzending komen voor rekening van koper. Eventuele kosten voor retourzending zullen niet terugbetaald worden. Enkel de door ons ontvangen koopsom van het product zullen bij retour worden terugbetaald. 
 3. Binnen de herroepingstermijn dient koper zorgvuldig om te gaan met het product en de Koper mag de verpakking alleen openen om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat koper in een fysieke winkel zou kunnen. 
 4. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. 
 5. Producten kunnen geretourneerd worden aan: 

Praktijk Avital 

Hertmerweg 24 
7626 LW Hertme 

 1. Bel, mail, of stuur ons een WhatsApp bericht dat je je product retour wil sturen zodat Praktijk Avital weet dat het pakket terugkomt. 
 2. Koper dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig retour gestuurd zijn, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
 3. Reeds betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald op dezelfde wijze als koper de bestelling heeft betaald. Praktijk Avital mag wachten met terugbetalen tot het product retour is ontvangen. 

Betaling  

Koper dient betalingen aan Praktijk Avital volgens de in de bestelprocedure op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen.  

Garantie  

 1. Praktijk Avital staat ervoor in, dat de producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften. 
 2. De verstrekte garantie doet niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen die koper grond van de overeenkomst heeft en kan inroepen. 
 3. Indien Praktijk Avital de klacht gegrond acht, worden na overleg met koper de producten vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door koper betaalde prijs over het. 

Klachtenprocedure 

 1. Indien koper een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening, dan kan koper dit per e-mail aan info@praktijkavital.nl kenbaar maken. 
 2. Koper ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Praktijk Avital binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht een indicatie geven van de termijn waarbinnen een inhoudelijke reactie verwacht mag worden. 

Aansprakelijkheid 

 1. Praktijk Avital is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat de Praktijk Avital is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 2. Praktijk Avital is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door onjuist of onoordeelkundig gebruik van producten, of door het niet in overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies van Praktijk Avital of huidtherapeuten of door het niet in overeenstemming handelen met de gebruiksaanwijzing of onjuist of onoordeelkundig gebruik van het product door koper. 
 3. Voor het verkrijgen van goed advies omtrent producten en het gebruik in algemene of in specifieke zin, kan de koper zich altijd eerst gratis en vrijblijvend wenden tot Praktijk Avital. 
 4. Ingeval Praktijk Avital, niettegenstaande het bovenstaande, toch gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding, dan erkent koper uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van Praktijk Avital contractueel of anderszins, beperkt is tot maximaal het bedrag gelijk aan koopprijs van de bestelde producten. 

Samples 

 1. Indien door of namens Praktijk Avital samples zijn verstrekt, zullen deze nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door Praktijk Avital aan koper verkochte zaken. De samples gelden slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid. 
 2. Afwijkingen van verstrekte samples geven koper nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Persoonsgegevens  

Praktijk Avital gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van de koper. De persoonsgegevens die Praktijk Avital in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden gebruikt voor of bij voorkoming, bestrijding en opsporing van fraude of onregelmatigheden.   

Slotbepalingen  

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Praktijk Avital gevestigd is. 
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Bepalingen nietig blijkt te zijn, tast dat niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aan. Een nietige bepaling zal in dat geval geacht worden te zijn vervangen door een nieuwe bepaling, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

Contact gegevens:  

Praktijk Avital 

Hertmerweg 24 
7626 LW Hertme 
06-41323637 

Info@praktijkavital.nl