Home / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Praktijk Avital, gevestigd aan Hertmerweg 24, 7626LW Hertme, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.praktijkavital.nl
Hertmerweg 24, 7626LW, Hertme 0641323637

Avital Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Avital. Zij is te bereiken via info@praktijkavital.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Avital verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Avital verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkavital.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Avital verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Praktijk Avital analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Avital neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Avital) tussen zit. Praktijk Avital gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Salonized. Dit programma wordt gebruikt voor de beheer van agenda, kassa en klantenbestand.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Avital bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NaamDoelGrondslagPersoonsgegevensLeefstijl-gegevensBewaartermijn
Info voor aanmaken kaartBasis voor klantdossier; contact kunnen onderhoudenUitvoeren overeenkomst; toestemmingNaam, adres, postcode, woonplaats,  telefoonnummer, e-mailadres; akkoord voor mailing2 jaar na de laatste behandeling
Intake bij algemene behande-lingBasis voor klantdossier; uitsluiten van verkeerd toepassen producten en/of behandelin-genUitvoeren overeenkomst; vitaal belang klant (medische noodzaak preventief); toestemmingNaam, geboortedatum; medicatie; menstruatie; constipatie; hepatitisRoken; sporten; slaapritme; zongebruik; voedings-suppletie; hoeveel drinkt u; ervaring met cosmetica: a. welke producten? b. bekend met schoonheidsspecialist c. allergieën d. zijn er huidproblemen; conditie van de huid: a. talg; b. vochtgehalte, enz.;2 jaar na de laatste behandeling
Informed consent acneAfstemmen behandel-advies op individuele klantUitvoeren overeenkomst; vitaal belang klant (medische noodzaak preventief); toestemmingNaam, geboortedatum; foto; akkoord voor fotogebruik; huisarts contactgegevens; Medicatie; ziekte; krabgedrag; familiair; anticonceptie; aandoe-ningen; hepatitis;  handtekening voor informed consent; jonger dan 16, dan ook handtekening ouder/voogdandere behande-laars; zwanger; roken; beweging; voeding; stress; make-up; scheer-methode; huidverzor-ging; voedings-suppletie; beroep; zongebruik; wat al ondergaan2 jaar na de laatste behandeling
Informed consent spec. behande-ling apparatuurBasis voor klantdossier; uitsluiten van verkeerd toepassen producten en/of behandelingenUitvoeren overeenkomst; vitaal belang klant (medische noodzaak preventief); toestemmingNaam, geboortedatum; cosmetische ingrepen gehad?; foto; medicatie; menstruatie; constipatie; lichamelijke klachten; bloedverdunners; prothese; hepatitis; herpesErvaring met cosmetica: a. welke producten; b. bekend met schoonheidsspecialist; c. allergieën; d. huidproble-men; conditie van de huid: a. talg; b. vochtgehalte, enz.; roken; sporten; slaapritme; zongebruik; voedingssuppletie; hoeveel drinkt u;2 jaar na de laatste behandeling
Basis voor klantdossier; uitsluiten van verkeerd toepassen advies en/of productenUitvoeren overeenkomst; vitaal belang klant (medische noodzaak preventief); toestemmingNaam, geboortedatum; foto;medicatie; menstruatie; constipatie; lichamelijke klachten; erfelijkheid; gezondheidsverledenErvaring met voeding, voedingssuppletieallergieën; conditie van de huid: roken; sporten; slaapritme; voedingssuppletie; hoeveel drinkt u;2 jaar na de laatste behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Avital verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Avital blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Avital gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Praktijk Avital gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Avital en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkavital.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Avital wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Avital neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@praktijkavital.nl